диета 10 кг

Co z ubezpieczeniem?

Sprzedaż samochodu rodzi nie tylko skutki w sferze praw rzeczowych, ale ma także konsekwencje dla umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Czy np. kupujący samochód może korzystać z polisy sprzedającego? Czy zbywcy auta przysługuje prawo do zwrotu składki? Jak przy przeniesieniu własności pojazdu kształtuje się odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń?

Art. 823 §2 kodeksu cywilnego (k.c.) stanowi, że jeżeli nie określono inaczej, to umowa ubezpieczenia rzeczy ruchomych rozwiązuje się wskutek przejścia własności rzeczy ubezpieczonej na inną osobę. Pojazd mechaniczny jest rzeczą ruchomą. Zatem przepis ten dotyczy każdej formy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych.

insurance

Jedną z najczęściej występujących form przeniesienia własności rzeczy jest umowa sprzedaży. Zgodnie z art. 535 k.c. sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu ją, a kupujący musi rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy ustaloną cenę. Zatem sprzedaż i związane z tym przeniesienie własności to kwestia umowy między sprzedającym i kupującym. Umowa ta jest zawarta, gdy strony złożą zgodne oświadczenia i na tej podstawie następuje przeniesienie własności rzeczy i zapłata uzgodnionej ceny. Skutki wynikające ze sprzedaży są więc określone wolą stron i nie wynikają w żadnym stopniu z jakichkolwiek ubocznych czynności, np. zapłaty podatku.

Swoboda umów też przy ubezpieczeniach

Z art. 823 § 2 k.c. wynika, że w regulowanej tym przepisem materii strony przy ubezpieczeniu mogą umówić się inaczej. Skorzystano z tej możliwości przy formułowaniu treści ogólnych warunków (o.w.) tzw. OC komunikacyjnego.

W § 8 ust. 4 o.w. (rozporządzenie ministra finansów z 24 marca 2000 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów DzU z 2000 r. nr 26, poz. 310 i zmiany - rozporządzenie ministra finansów DzU z 2000 r. nr 107, poz. 1135) ustalono, iż umowa ubezpieczenia rozwiązuje się w 30 dni od daty zbycia pojazdu. Umowę można też rozwiązać wcześniej, przed upływem tych 30 dni, ale tylko w trzech przypadkach wskazanych w o.w. OC komunikacyjnego:

  • z dniem zarejestrowania pojazdu przez nabywcę,
  • z chwilą zawarcia przez nabywcę nowej umowy ubezpieczenia OC,
  • z końcem okresu, na jaki umowa została zawarta.

Ochrona sobie, składka sobie

Zatem podstawowy skutek transakcji sprzedaży samochodu dla umowy ubezpieczenia polega na jej rozwiązaniu, maksymalnie po upływie 30 dni od daty zbycia pojazdu. Oznacza to zakończenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Następuje to niezależnie od tego, czy kontrahenci dopełnili formalności rejestracyjnych w wydziale komunikacji i czy np. opłacili umowę w urzędzie skarbowym. Jeśli podatek w urzędzie skarbowym nie zostanie uiszczony, uchylający się od obowiązków podatkowych ponosi odpowiedzialność karną skarbową. Jednak jego odpowiedzialność nie ma wpływu na istnienie umowy ubezpieczenia. Przy zbyciu auta zależy ona jedynie od przeniesienia własności. A to przeniesienie wynika z zawarcia umowy kupna-sprzedaży, a nie np. jej zarejestrowania w urzędzie skarbowym. Tak samo jest z rejestracją pojazdu. Jest to jedynie czynność administracyjna. Jej wykonanie lub brak nie ma więc żadnego wpływu na to, czy strony zawarły umowę kupna-sprzedaży. Jedynie osoba, która nie dopełnia powinności administracyjnych, może ponieść karę grzywny. Zatem samo istnienie ubezpieczenia OC komunikacyjnego jest w pewnym sensie oderwane od faktycznej zapłaty składki.

Ochrona przedłużona automatycznie

Automatyzm przedłużania ochrony ubezpieczeniowej nie wyklucza sytuacji, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego, nie płacąc składki, będzie ubezpieczony. To oderwanie ochrony ubezpieczeniowej od składki widać też przy przeniesieniu własności pojazdu.

Zgodnie z warunkami ubezpieczenia sprzedającemu auto przysługuje prawo zwrotu składki. Tylko od niego zależy, czy i kiedy z niego skorzysta. Między zwrotem składki zbywcy pojazdu a rozwiązaniem umowy ubezpieczenia nie ma więc żadnej zależności. Przepisy o okresie ubezpieczenia nie wskazują zwrotu składki jako sytuacji szczególnej, która może przesądzić o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia. Jedynym postanowieniem o.w.u. dotyczącym zwrotu składki (w powiązaniu z 30- -dniowym okresem ubezpieczenia po sprzedaży samochodu) jest to, iż w okresie tych 30 dni sprzedawca i kupujący ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki. Przepis ten ma znaczenie tylko dla bezpieczeństwa ubezpieczyciela. Musi on mieć bowiem gwarancję, iż w okresie udzielania faktycznej ochrony ubezpieczeniowej otrzyma należną składkę. Może ją wyegzekwować od sprzedającego lub kupującego samochód. Nie zmienia to jednak tego, iż po upływie 30 dni umowa się rozwiązuje i towarzystwo traci prawo do składki za okres przekraczający czas trwania umowy. Ubezpieczyciel nie może pobierać składki za okres dłuższy niż do 30 dni po sprzedaży auta. Oznacza to, że jeśli sprzedający zwróci się o zwrot składki, to mu się ona należy. I to niezależnie od tego, jak zachował się kupujący - czy pojazd zarejestrował na swoje nazwisko, czy opłacił podatek w urzędzie skarbowym i czy ubezpieczył nabyty samochód.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić nie tylko przez sprzedaż pojazdu. Kodeks cywilny ogólnie określa "przeniesienie własności rzeczy ruchomej". Zatem dla istnienia umowy ubezpieczenia te same skutki co sprzedaż wywołuje: przewłaszczenie pojazdu np. na rzecz banku, zamiana czy darowizna.

template
joomla